Hoppa till innehåll

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är en myndighet under Försvarsdepartementet. FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret i Sverige. Detta innebär att FOI, som expertmyndighet, stöttar t.ex. Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polismyndigheten. I och med det kraftigt förändrade omvärldsläget kommer FOI att öka rekryteringstakten under många år framöver.
Totalförsvarets forskningsinstitut verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom flygsystem, IT-säkerhet, telekrig, laser, radar, infraröda sensorer och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. Vi utvecklar beslutsstödsystem och system där människa, teknik och organisation ska samverka. Vi forskar även inom undervattenssystem och explosivämnen. På FOI arbetar såväl civilingenjörer, fysiker, kemister, samhällsvetare, matematiker som filosofer med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

FOIs verksamhetsområde är forskning

Erbjuder: Heltidsjobb och Exjobb

Riktar sig åt båda linjerna och mastrarna Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk materialvetenskap och Teknisk mekanik.